ویزای 888 اقامت دائم استرالیا

(Business Innovation and Investment Permanent Visa)

ویزای سرمایه گذاری سابکلاس ۸۸۸ مرحله دوم و مکمل ویزای سابکلاس ۱۸۸ می باشد و در حقیقت متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم می توانند پس از ویزای موقت ۱۸۸ برای ویزای ۸۸۸ اقدام نمایند. یکی از نکات حائز اهمیت ویزای ۸۸۸ استرالیا عدم نیاز به ارائه EOI می باشد.

یکی از شروط لازم برای اخذ این ویزا داشتن حمایت از سوی دولت ایالتی و یا منطقه ای یا AUSTRADE از طرف دولت استرالیا می باشد. بنابراین می توان گفت چنانچه متقاضیان با ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری برای کسب تجربه و بررسی شرایط اقتصادی استرالیا وارد این کشور شده اند و پس از ۴ سال سرمایه گذاری در تجارت استرالیا، تمایل به ادامه کسب و کار خود را دارند، می توانند از ویزای ۸۸۸ استفاده کنند.

شرایط لازم برای اخذ ویزای ۸۸۸:

متقاضی می بایست از دارندگان یکی از سابکلاس های ویزای ۱۸۸ باشد.برای اخذ ویزای ۸۸۸ استرالیا، داشتن حمایت از سوی دولت ایالتی و یا منطقه ای یا AUSTRADE از طرف دولت استرالیا الزامی می باشد.

poster1

متقاضی می بایست در مالکیت بیزینس حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: